spacer

Antroposofie

Inleiding

Antroposofie is een geesteswetenschappelijke stroming die aan het begin van de vorige eeuw onder woorden is gebracht door Rudolf Steiner. Binnen deze stroming worden de wereld- en mensontwikkeling in samenhang met elkaar bestudeerd. Dit leidt tot een wereld- en mensbeeld waarin het spirituele en het fysieke samenkomen. De antroposofie vindt haar toepassing op verschillende terreinen, zoals bijvoorbeeld die van de pedagogiek, geneeskunde, landbouw, bewegingsleer en kunst.

Het antroposofisch mensbeeld

In de antroposofie wordt uitgegaan van de drieledige mens: lichaam, ziel en geest. De mens wil en kan zich ontwikkelen in de ontmoeting met de wereld om zich heen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de mens vele aardelevens doorloopt waarbij gewerkt wordt aan het eigen en het wereldkarma. Dit houdt in dat het kind met een opdracht aan het leven begint en dat het in zijn leven iets heel eigens wil uitdrukken. Deze eigenheid kan op een gezonde manier tot uitdrukking komen wanneer de mens de kans krijgt lichaam, ziel en geest evenwichtig te ontwikkelen in de daarbij passende levensfasen. Het Ik, dat als vierde en meer omvattende deel van de mens onderscheiden kan worden, is hierbij richtinggevend. Het Ik verwijst naar het unieke, persoonlijke van de mens dat in direct contact staat met het geestelijke of de scheppingskracht en daarmee de uitdrukking wordt van het eigene dat de mens in zich draagt.

Antroposofie en pedagogiek

Lichaam, ziel en geest ontwikkelen zich volgens een vast patroon. Hierbij doorloopt de mens een aantal fasen en daarbij behorende ontwikkelingstaken, die voor de pedagogiek bepalend zijn. Elke fase vraagt om een ander aanbod vanuit de omgeving. De baby, die als hoofdtaak heeft te incarneren op aarde vraagt bijvoorbeeld om fysieke voeding (melk) en koestering van het lichaam, de peuter die zich in de nabootsingsfase bevindt, om levende voorbeelden en speelgoed waarmee situaties nagespeeld kunnen worden. Het lerende kind vraagt om een volwassene die als voorbeeld en vraagbaak kan dienen in het begrijpen van de wereld om zich heen en de puber die volop bezig is met het ontwikkelen van zijn identiteit juist om een volwassen gesprekspartner waartegen hij zijn eigen ideeën af kan zetten.
Om de ontwikkeling tot evenwichtige volwassene optimaal te laten verlopen is het van belang te beantwoorden aan de vraag die het kind op elk moment stelt. In de antroposofie wordt uitgegaan van de uiteindelijk altijd gezonde ontwikkelingsimpuls in ieder mens, die zijn doorgang kan vinden wanneer er evenwicht is. Wanneer de ontwikkeling stagneert of uit balans raakt, is het belangrijk te zoeken naar de factoren die de disbalans hebben veroorzaakt en het evenwicht zo goed mogelijk te herstellen. Hierbij kunnen factoren in het kind zelf of in de omgeving beïnvloed worden, waarna de natuurlijke ontwikkelingsimpuls het kind vanzelf weer op de goede weg helpt.


Voor meer informatie kunt u hier verder lezen.